Regulamin

BIEG "VII CROSS NA WRZOSACH" – 5 km oraz 10 km

NORDIC WALKING – 5 km

I . CEL IMPREZY

 • Promocja obszarów NATURA 2000 jako miejsce rekreacji rodzinnej.
 • Promocja Lasów Państwowych jako firmy przyjaznej rekreacji rodzinnej.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN

Start: 29.08.2021r.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, organizator zmienia program imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom:

 • godz. 9:00 - 10:45 - działalność biura zawodów 10km
 • godz. 11.00 - bieg na dystansie 10 km
 • godz. 11.05 - bieg na dystansie 5 km
 • godz. 11.10 - nordic walking 5 km
 • godz. 12:30 - ceremonia wręczenia nagród

III. MIEJSCE

 • Obszar natura NATURA 2000 (wrzosowiska) dojazd z Okonka.

IV. ORGANIZATOR

 • Nadleśnictwo Okonek

V. PARTNER TECHNICZNY

 • Fundacja Herkules All Sports

VI. ZAPISY

1. On-line do dnia 25.08.2021r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: crossnawrzosach.pl (istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu uczestników 300 osób zgłoszonych i opłaconych)

 • Bieg - 10 km - 100 osób
 • Bieg - 5 km - 100 osób
 • NW - 5 km - 100 osób

2. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych, w miejscu zawodów, które czynne będzie: 29 sierpnia 2021r. od godz. 9:00

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 60 zł - do dnia 25.08.2021r.
 • 80 zł - w dniu zawodów (tylko do osiągnięcia limitu 300 osób opłaconych)

Dzieci do 18 roku życia płaca 50%

Wpłaty dokonywać na konto: Fundacji Herkules All Sports., Bonin 11E, 76-009 Bonin

Numer konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

z dopiskiem: „CROSS NA WRZOSACH” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

W ramach opłaty, każdy uczestnik otrzymuje koszulkę techniczną (dla zgłoszonych do 14.08.2021r) oraz odlewany medal.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie .

3. Obowiązuje limit wieku dla uczestników na poszczególnych dystansach:

 • Bieg - 10 km - od 18 lat
 • Bieg - 5 km - od 14 lat
 • NW - 5 km - od 8 lat

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegu głównym na dystansie 5km i 10km będą prowadzone będą klasyfikacje generalne oraz  klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K/M-14   14 -17 lat (tylko na dystansie 5km)
 • K/M-18   18 -29 lat
 • K/M-30   30 -39 lat
 • K/M-40   40 -49 lat
 • K/M-50   50 - 59 lat
 • K/M-60   60 i więcej

W marszu nordic walking na dystansie 5km  będą prowadzone klasyfikacje generalne oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

 • K / M - jun  do 17 lat
 • K / M - 18   18 - 44 lat
 • K / M - 45   45 lat i więcej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Będą prowadzone dodatkowe klasyfikacje

 • Klasyfikacja Drużynowa na każdym dystansie w następujący sposób: 4 osoby (minimum 2 kobiety), klasyfikacja - suma czasów zawodników
 • Klasyfikacja Małżeństw na każdym dystansie (na podstawie sumy czasów)

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze zawodów.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w zawodach.

IX. NAGRODY

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na każdym dystansie

 • za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych

 • za miejsca I – III upominek

DRUŻYNOWO

Klasyfikacja drużynowa ( 4 osoby w tym minimum 2 kobiety) na każdym dystansie

 • za miejsca I – III puchar

MAŁŻEŃSTWA

W klasyfikacji na każdym dystansie

 • za miejsca I – III upominki

X. TRASA

1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

3. Trasa przebiega po duktach i drogach leśnych

XI. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W PRZYPADKU ZAGROŻENIA POŻAROWEGO BIEG MOŻE ZOSTAĆ PRZENIESIONY NA INNY TERMIN LUB ODWOŁANY !!!

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i wodę na trasie.

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

16.W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.

17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

18. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: e-mail: biuro@herkules.org.pl,  tel. 691 116 224.

LASY PAŃSTWOWE OKONEK

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem